תקנון אתר

1.1 אתר זה הוקם ע”י עליזה תור – בעלת העסק ׳עליזהל׳ה נעלי תינוקות וטרום הליכה׳.

1.2 האתר הינו בבעלותם של עליזהל׳ה נעלי תינוקות וטרום הליכה והוא מופעל ומנוהל על ידם באופן בלעדי.

1.3 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין עליזהל׳ה נעלי תינוקות לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5 בביצוע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר הנך מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה קראת תקנון זה, וכי הנך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או
עליזהל׳ה נעלי תינוקות ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

1.6 רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.

1.7 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי עליזהל׳ה נעלי תינוקות שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.
רכישת פריטים:

2.1 באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים ייחודיים.

2.2 האתר נועד לביצוע רכישות לצורכי שימוש אישי בלבד, ובכלל זה לצורך הענקת מתנות ולא לרכישות בעלות מאפיינים מסחריים. לעליזהל׳ה נעלי תינוקות שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנות ו/או רכישות אשר לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לאמור. כמו כן עומדת לעליזהל׳ה נעלי תינוקות הזכות לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מפרי זכויותיה.

2.3 התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. עליזהל׳ה נעלי תינוקות עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו’. מובהר כי עליזהל׳ה נעלי תינוקות אינם אחראים לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ”ב והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.

2.4 פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי עליזהל׳ה נעלי תינוקות ובלבד שהם מצויים במלאי במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שפריט אזל עליזהל׳ה נעלי תינוקות יעשו את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.

2. עליזהל׳ה נעלי תינוקות שומרים לעצמם את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את קיומו במלאי של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה ו/או מתן קשרי כלשהו על ידם והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. כמו כן, עליזהל׳ה נעלי תינוקות אינם מתחייבים כי פריט מסוים יהיה בנקודת מכירה מסוימת, גם אם נקודה כזו צוינה באתר.

ביצוע הזמנה

3.1 כדי ש עליזהל׳ה נעלי תינוקות יוכלו לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במערכת האתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. מסיבות שונות עלולות להתרחש תקלות ושיבושים בקליטת הצעתך במערכת. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אלינו ישירות בטלפון: 058-5326487.

3.2 אם בעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפידי למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין.

3.3 לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית “שלח הזמנה”, תועבר הזמנתך לחברה לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק “ביטול רכישה” (להלן במסמך מדיניות ההחזרות). הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 1-3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור ,לא תחייב את עליזהל׳ה נעלי תינוקות. רישומי המחשב של עליזהל׳ה נעלי תינוקות בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.4 לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ו עליזהל׳ה נעלי תינוקות יפעלו לאספקת הפריט שהוזמן.
מדיניות מחירים

4.1 הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי).

4.2 הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

אמצעי התשלום

5.1 התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע אך ורק באמצעות ביט או כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. עליזהל׳ה נעלי תינוקות לא יכבדו כל אמצעי תשלום אחר.

5.2 אם יתברר שכרטיס האשראי בו נעשה שימוש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי עליזהל׳ה נעלי תינוקות הנהלת האתר תיצור קשר עמך לשם השלמת העסקה או ביטולה.

קניין רוחני

6.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של עליזהל׳ה נעלי תינוקות לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר ,טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של עליזהל׳ה נעלי תינוקות בלבד ו/או ספקי התוכן שלהם, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.

6.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והפריטים או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ”ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של עליזהל׳ה נעלי תינוקות בכתב ומראש. שמם עליזהל׳ה נעלי תינוקות וסימני המסחר של (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) עליזהל׳ה נעלי תינוקות הינם קניינם הבלעדי של עליזהל׳ה נעלי תינוקות במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

הגבלת שימוש

7.1 אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.

7.2 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של עליזהל׳ה נעלי תינוקות, פרט לשימוש המותר על פי חוק.

7.3 אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של עליזהל׳ה נעלי תינוקות או של צד ג’ כלשהו.

חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת “וירוסים” ,ושימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.

7.4 חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו’.

הגבלת אחריות–

8.1 אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות
שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד עליזהל׳ה נעלי תינוקות. אי לכך, אין באמור
באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד עליזהל׳ה נעלי תינוקות בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי עליזהל׳ה נעלי תינוקות בגין תכונות האתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.

8.2 בשום מקרה לא תחול על עליזהל׳ה נעלי תינוקות ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ”ט – 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הצעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

8.3 עליזהל׳ה נעלי תינוקות לא ישאו בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו”ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאים עליזהל׳ה נעלי תינוקות להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובה של מבצע הפעולה.

8.4 אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי עליזהל׳ה נעלי תינוקות, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

8.5 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו’ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

הפסקת שימוש ושיפוי

9.1 עליזהל׳ה נעלי תינוקות שומרים על זכותם הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לך, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

9.2 עליזהל׳ה נעלי תינוקות תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.

9.3 עליזהל׳ה נעלי תינוקות יהיו רשאים לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתם הבלעדי.

דין ושיפוט

10.1 הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

10.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז צפון, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.
שינוי בתנאים ובהתניות

11.1 מחירי המוצרים באתר, תנאי האספקה, מחירי המשלוח, מספר התשלומים וכל נתון אחר באתר הינם לשיקול דעתם הבלעדי של עליזהל׳ה נעלי תינוקות.

11.2 עליזהל׳ה נעלי תינוקות שומרים על זכותם לבצע שינויים, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.

11.3 הנך מתחייב כי השינויים הנ”ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, אנו ממליצים לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

 

קישורים לנספחים לתקנון הכללי :

מדיניות החלפות, ביטול רכישה והחזרת פריטים

מדיניות משלוחים

מדיניות פרטיות

הצהרת נגישות